130. Zegar ścienny ''Ślązak''

Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
500 PLN
Cena wywoławcza
100 PLN
Złożonych ofert: 2
Licytacja zakończona
Dzień
2023-10-14
Godzina
17:00

Opis

wychwyt z wahadłem naciąg kluczykowy do renowacji drewno, sztukateria, mosiądz,szkło wys.łączna 102 cm, szer 39 cm, gł. 19 cm

Opłata aukcyjna: 20%

Regulamin aukcji

Regulamin licytacji i umowa licytacji online 101 aukcji dla osób biorących udział w licytacji przedmiotów w Domu Aukcyjnym Adam's w systemie online zapisany poniżej w pkt. od 1 do 34 w dniu 11.09.2023r. od godz 17:00 Dla osób wybierających licytację równoległą na sali w siedzibie Domu Aukcyjnego Adam's w Poznaniu przy ul. Matejki 62 obowiązuje regulamin licytacji dostępny dla jej uczestników przed aukcją. 1. Organizatorem licytacji przedmiotów jest Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań, ul. Jana Matejki 62, zwany dalej D.A.Adam's NIP 7790027800. 2. Licytacja przedmiotów w D.A.Adam's odbywa się w imieniu i na rachunek właściciela, który dostarcza przedmiot i opis licytowanej rzeczy. 3. Przedmioty wystawione do licytacji są używane i przed licytacją osoby oraz wszelkie instytucje prawne zainteresowane licytacją mają obowiązek osobiście dokonać ich oględzin i sprawdzić na miejscu w D.A.Adam's w godz 11.00 do 18.00 po uprzednim ustaleniu dnia i czasu oglądania i sprawdzania rzeczy zgodnego z obowiązującym w siedzibie D.A.Adam’s regulaminem. W dniu aukcji oglądanie i sprawdzanie przedmiotów wystawionych do licytacji równoległej w systemie online jak i w siedzibie Domu Aukcyjnego Adam's zgodnie z zapisami w regulaminie dotyczącym aktualnej aukcji na sali D.A.Adam's od godz 11:00 do godz 16:00. 4. Licytujący nabywa przedmiot w D.A.Adam's wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 5. D.A.Adam's nie stosuje ukrytych cen gwarantowanych. Każda cena wywoławcza może być jednocześnie ceną wylicytowaną danego przedmiotu, o ile nikt z biorących udział w licytacji nie zaoferuje wyższej ceny jak cena wywoławcza. Jedynym weryfikatorem wartości rzeczy wylicytowanej jest rynek, czyli osoby lub instytucje biorące czynny udział w licytacji przedmiotów na żywo w danym dniu podczas licytacji aukcyjnej np. na sali w Domu Aukcyjnym Adam's lub równoległej tej samej aukcji online. Według, od setek lat trwającej zasady, że używana rzecz, nie posiadająca ukrytej ceny gwarantowanej, jest tyle warta za ile została w danym dniu wylicytowana, ale tylko i wyłącznie na publicznej licytacji, jednocześnie ustalając jej aktualną wartość rynkową. 6. Za pozwoleniem D.A.Adam's licytację może prowadzić osoba zwana licytatorem. 7. Do udziału w licytacji online w D.A.Adam's dla zainteresowanych licytacją upoważnia tylko i wyłącznie znajomość i akceptacja regulaminu aukcji online D.A.Adam's oraz na tej podstawie zarejestrowania się i otrzymania numeru upoważniającego do wzięcia udziału i licytacji w D.A.Adam's. Do udziału w licytacji mogą się zarejestrować tylko osoby pełnoletnie i gwarantujące zapłatę za wylicytowane przedmioty, zgodnie z tym regulaminem oraz licytując tylko w imieniu własnym lub w imieniu instytucji prawnej. 8. Licytujący online w D.A.Adam's licytują zgodnie z regulaminem licytacji online D.A.Adam's i są zobowiązani jeszcze przed aukcją znać i akceptować jego treść. 9. D.A.Adam's nie bierze żadnej odpowiedzialności za łącza internetowe, telefoniczne i inne. 10. Licytacja rozpoczyna się w siedzibie D.A. Adam's jednocześnie dla uczestników online i dla uczestników będących osobiście na sali lub inaczej reprezentowanych w D.A.Adam's w Poznaniu przy ul. Matejki 62. 11. Rejestracja osób do licytacji codziennie, a w dniu aukcji do godz. 16:00. Dom Aukcyjny Adam's zastrzega sobie zastosowanie dla osoby chcącej licytować online prawa persona non grata bez podania przyczyn. 12. Przebieg licytacji na żywo dla osób zarejestrowanych w systemie licytacji online jest ściśle związany z osobami również licytującymi na żywo w siedzibie D.A.Adam's. Ostateczną decyzję o wylicytowanym przedmiocie podejmuje osoba prowadząca licytację w D.A.Adam’s. 13. Uczestnicy licytacji na sali w Domu Aukcyjnym Adam’s mogą oferować dowolnie wyższe kwoty niż przewiduje tabela postąpień online. 14. Osoby licytujące online i na sali licytują w kolejności numeracji pozycji jaka jest opublikowana na stronach online. 15. Wzrost stopnia licytacji: co 50 zł = do 1000 zł, co 100 zł = od 1000 zł do 3000 zł, co 200 zł od 3000 zł do 10.000 zł, co 500 zł od 10.000 zł do 30.000zł, co 1000zł od 30.000 zł do 100.000 zł, co 5000 zł od 100 000 zł . 16. Wylicytowanie przedmiotu nastąpi, jeżeli po wywołaniu najwyższej oferty cenowej żadna wyższa oferta nie zostanie zgłoszona. 17. Osoba, instytucja, inna, która wylicytowała dany przedmiot, jest zobowiązana do zapłaty całej kwoty, dla D.A.Adam's, za ten wylicytowany przedmiot w terminie do 7 dni i odebrać na swój koszt zakupioną rzecz z siedziby D.A.Adam's. Osoba, instytucja, inne, która/e wylicytowała przedmiot nabywa ten przedmiot dopiero w dniu zapłaty za ten wcześniej wylicytowany przedmiot. Datą sprzedaży wylicytowanego przedmiotu jest data zapłaty za wylicytowany przedmiot, a nie data licytacji przedmiotu. Wszelkie inne terminy zapłaty za wylicytowaną rzecz tylko za pisemną zgodą D.A.Adam's. Z datą zapłaty za wylicytowany przedmiot/y D.A.Adam's wydaje tylko i wyłącznie paragon fiskalny lub paragon fiskalny z NIP. 18. D.A. Adam's zastrzega sobie prawo, zgodnie z zapisem art 70 § 2 Kodeksu Cywilnego, do roszczeń finansowych od osoby, instytucji i innych, która/e wylicytował/a dany przedmiot za to, że nie wywiązała się ze swojego zobowiązania umownego i nie zapłaciła D.A.Adam's za wylicytowany przez siebie przedmiot, do której to zapłaty się zobowiązała, zgodnie z zapisami tego regulaminu w tym m.in. pkt 17,18, 24, 27, jak i do roszczeń finansowych jako kara umowy w kwocie 100 zł za każdy kolejny dzień przechowania w D.A.Adam's pojedynczego wylicytowanego, a niezapłaconego przedmiotu, licząc od 10 dnia po zakończeniu licytacji. Każdy uczestnik licytacji w D.A.Adam's w systemie online zawiera umowę online z D.A.Adam's, którą umową jest ten regulamin, że przystępując do licytacji zna i akceptuje niniejszy regulamin i akceptuje swoje zobowiązania finansowe, wynikające z tego regulaminu. D.A.Adam's w zamian daje swoje zobowiązanie, które dopuszcza tą osobę, instytucję do wzięcia udziału w licytacji bez wpłacenia wadium (nie dotyczy osób i instytucji z zagranicy oraz osób z kraju biorących pierwszy raz udział w licytacji w D.A.Adam's jak i osób do których zostanie wysłane wezwanie do wpłacenia takiego wadium) oraz zezwala na przydzielenie numeru uczestnika licytacji, upoważniającego do czynnego udziału w aukcji online. Osoba, instytucja, inne, która/e otrzymał/a numer do licytacji online nie może go przekazać innej osobie, instytucji itp. Wszelkie inne wydarzenia dotyczące licytacji online na podstawie udzielonego numeru dostępu (indywidualny numer pod którym występuje licytujący) i związane z tym zobowiązania wynikające z regulaminu w każdej postaci obciążają finansowo właściciela, do którego został przydzielony ten numer. 19. Ceną wywoławczą przedmiotu jest kwota w zł PLN podana w katalogu online. 20. D.A.Adam's nie bierze odpowiedzialności za pochodzenie i ukryte wady rzeczy, w tym ukryte wady cywilne i prawne wylicytowanych przedmiotów. 21. D.A.Adam's gwarantuje zwrot pieniędzy za wylicytowany na sali w D.A.Adam's lub online przedmiot, który był licytowany tylko od ceny wywoławczej wyższej jak 100 zł, jeżeli licytujący na swój koszt w okresie 30 dni od nabycia wylicytowanego przedmiotu, przedłoży odpowiednią ekspertyzę rzeczoznawcy biegłego sądowego z danej dziedziny dotyczącą spornego przedmiotu, uzasadniającą zwrot pieniędzy. Do tego czasu, wpłacona kwota jest przechowywana w D.A.Adam's, jako kaucja, i w okresie tych 30 dni jest stale gotowa do zwrotu dla wpłacającego. Wylicytowane i nabyte przedmioty licytowane od ceny wyższej jak 100 zł mogą posiadać uwarunkowane wiekiem ślady zużycia, dawne naprawy i renowacje, mogą posiadać różnice w tym barwne w porównaniu z ilustracją katalogową, ilustracją w Internecie, wyświetlanym obrazem na licytacji lub reklamie, różnice w mm do ok 5mm, w cm do ok 1cm, w masie sreber i łącznie innych do ok. 5g, w biżuterii do ok 0,5g. Zwrot pieniędzy i jakiejkolwiek gwarancji w tym zwrotu rzeczy nie dotyczy jakiegokolwiek przedmiotu wylicytowanego z pozycji aukcyjnej ceny wywoławczej równej 100 zł niezależnie od jakiejkolwiek wyższej zapłaconej końcowej kwoty za taki wylicytowany przedmiot. Osoba, która brała udział w licytacji online i nie wylicytowała żadnej rzeczy, a dokonała wpłatę kwoty wadium na konto D.A.Adam's, otrzyma po zakończonej licytacji zwrot wpłaconej kwoty wadium na konto banku z jakiego zostało wpłacone wadium lub odbierze kwotę osobiście. 22. Wszelkie uzasadnione żądania nabywcy zgłaszane po upływie okresu 30 dni, licząc od daty nabycia rzeczy wylicytowanej od ceny wywoławczej wyższej jak 100 zł na sali w D.A.Adam's lub online dotyczące ewentualnego zwrotu nabytej rzeczy i otrzymania wydanych pieniędzy zgodnie z pkt 21 należy kierować tylko i wyłącznie do ostatniego właściciela tego przedmiotu. Adres i dane osobowe ostatniego właściciela spornego przedmiotu, można otrzymać w D.A.Adam's tylko na podstawie przedłożonego w tym samym dniu pisma urzędu, który to urząd ma prawo nakazać D.A.Adam's wydania temu urzędowi danych osobowych poprzedniego właściciela spornego przedmiotu. 23. Rzeczy wystawione do licytacji z pozycji ceny wywoławczej powyżej 100 zł w większości są przedmiotami w dobrym stanie, jednak mogące posiadać uwarunkowane wiekiem ślady zużycia dawne renowacje i uszkodzenia są autoryzowane przez 30 kolejnych dni od zakończenia licytacji w D.A.Adam's jak i online.Obowiązkiem osoby lub instytucji biorącej udział w licytacji przedmiotu jest jeszcze przed licytacją osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w D.A.Adam's dokonać oględzin i sprawdzenia przedmiotów będących w jego/ich zainteresowaniu po uprzednim ustaleniu dnia i ilości czasu oglądania i sprawdzania rzeczy zgodnego z obowiązującym w siedzibie D.A.Adam’s regulaminem. Rzeczy wystawione do licytacji mogą nie posiadać opinii, ekspertyz czy autoryzacji itp. Dla każdego uczestnika licytacji po wylicytowaniu danego przedmiotu gwarancja zwrotu nastąpi tylko i wyłącznie na podstawie zapisu Pkt. 21 i Pkt 22 regulaminu. 24. Przedmioty licytowane z pozycji ceny wywoławczej równej 100 zł mogą posiadać lecz nie muszą: uwarunkowane wiekiem ślady zużycia, braki, ubytki różnice barwne w porównaniu z ilustracją katalogową czy reklamą, posiadać niepełny opis lub jego brak, mogą być uszkodzone, oraz wylicytowane również za cenę wywoławczą 100 zł niezależnie od ich domniemanej o wiele większej lub mniejszej wartości. Każda osoba licytująca przedmioty z aukcyjną ceną wywoławczą równą 100 zł licytuje przedmioty na własne ryzyko i odpowiedzialność licząc się z tym, że tych przedmiotów w razie ich wylicytowania nie będzie można kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób zwrócić czy też reklamować lub żądać zwrotu pieniędzy od D.A.Adam’s . 25. Za każdy pojedynczy przedmiot wylicytowany online i nie zapłacony w terminie 10 dni licząc od dnia licytacji danej rzeczy jest naliczana kara umowy w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień pozostawienia go w D.A.Adam's.Za każdy pojedynczy przedmiot wylicytowany online i zapłacony, a nieodebrany w terminie 10 dni licząc od dnia zapłacenia jest naliczana kara umowy w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień przechowywania pojedynczej rzeczy. Po kolejnych 120 dniach pozostawione i nieodebrana/e rzecz/y zostanie/ą wystawiony/e do licytacji w terminie wyznaczonym przez D.A.Adam's na rachunek dłużnika z pozycji najniższej ceny wywoławczej jaka jest stosowana na licytacjach w D.A.Adam's i potrąceniu kwoty z naliczonego długu oraz doliczonej dla D.A.Adam's prowizji w wysokości 30 % od wylicytowanego przedmiotu.Dotyczy obu wymienionych sytuacji tzn. wylicytowanej, a niezapłaconej rzeczy jak i wylicytowanej i zapłaconej rzeczy, a nieodebranej w terminie wg pkt. 25. 26. Wszyscy uczestnicy licytujący online w D.A.Adam's zostali pouczeni o ich obowiązku zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawa ustawowego, dotyczącego wywozu poza granice państwa polskiego, wszelkich przedmiotów w tym zabytkowych oraz prawa ustawowego, dotyczącego wysokości obrotu środkami płatniczymi na terenie Państwa Polskiego. 27. D.A.Adam's. zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do wycofania przedmiotu z licytacji jak i zmian w regulaminie bez podania przyczyn. 28. Każda osoba, licytująca przedmioty online w D.A.Adam's ma obowiązek znać i postępować zgodnie z regulaminem licytacji m.in. pkt 8, 18, 17, 21, 22, 23, 25, 28, 29 . 29. Zapłacenie, uzgodnionej z D.A.Adams dodatkowej kwoty na konto D.A.Adam's za wysłanie wskazanej pisemnie przez nabywcę rzeczy firmę kurierską lub innego odbiorcę wylicytowanych jego przedmiotu/ów na podany adres krajowy jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez licytującego na wysłanie tej przesyłki.Wysyłki za granicę tylko po uzgodnieniu i akceptacji ceny z D.A.Adam's.Odpowiedzialność za opakowanie i wysyłkę ponosi tylko i wyłącznie strona, która wylicytowała i za nią zapłaciła. Strona opłacająca wysyłkę jest zobowiązana w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i sprawdzić stan ewentualnych uszkodzeń, spowodowany transportem celem reklamacji, upoważniającej do odszkodowania od firmy transportowej w wysokości ubezpieczenia, o ile takie ubezpieczenie zostało opłacone przez licytującego. Wylicytowane meble i inne ciężkie przedmioty jeszcze w pomieszczeniach wewnętrznych D.A.Adam’s osobiście składane, pakowane, transportowane i znoszone w tym z kondygnacji przez kupującego i jego pomocników i dalej poza teren D.A.Adam’s lub z upoważnienia przez wskazaną firmę transportową posiadającą osoby do składania, zapakowania oraz dźwigania i znoszenia mebli oraz innych ciężkich przedmiotów w tym z kondygnacji i dalej poza teren D.A.Adam;s, opłaconych przez licytującego. Dotyczy również wszelkich innych rzeczy niestandardowych i dużych gabarytowo. 30. D.A.Adam's, dolicza do kwoty wylicytowanej prowizję brutto 20 %. 31. Osoba pełnoletnia posiadająca zdolności prawne lub wszelkie instytucje państwowe i prawne mogą brać czynny udział w licytacji aukcyjnej na sali w Domu Aukcyjnym Adam's oraz online.Do wzięcia udziału osoby upoważnionej lub instytucji prawnej w licytacji online prowadzonej przez Dom Aukcyjny Adam's należy się zalogować poprzez link na stronę Domu Aukcyjnego Adam's : https://aukcje.adam-s.art/ oraz wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin licytacji online równoległej do licytacji prowadzonej na sali w Domu Aukcyjnym Adam's w Poznaniu przy ul Jana Matejki 62,W rejestracji należy podać do weryfikacji swoje dane personalne imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem miejscowości, ulicą i numerem domu lub firmy, numerem telefonu, adres e-mail. Do zarejestrowania się i założenia osobistego konta należy wpisać swoje hasło 8 cyfr, znaków specjalnych i liter . Konto założone w Domu Aukcyjnym Adam's celem aktywacji należy potwierdzić klikając adres e-mail w otrzymanym linku. Po zaakceptowaniu regulaminu przejść do licytacji.System licytacji z pozycji ustawionej z góry OFERTY umożliwia licytację przedmiotu będąc osobiście prawie w każdym wybranym miejscu na świecie bez konieczności śledzenia przebiegu odbywającej się w tym czasie licytacji zainteresowanego przedmiotu. Zaakceptowanie systemu licytacji z OFERTĄ w oknie złóż OFERTĘ : w złóż OFERTĘ należy wpisać wysokość kwoty OFERTY do jakiej w czasie licytacji aukcyjnej dana rzecz w imieniu licytującego nastąpi. W tym momencie w imieniu składającego OFERTĘ następuje automatyczna licytacja według tabeli stopnia kolejnej kwoty wysokości przebicia i o ile nikt inny nie będzie licytować do założonej w jego OFERCIE wysokości kwoty to licytacja może być wygrana dla składającego taką OFERTĘ jeszcze dużo wcześniej jak przed osiągnięciem końcowej kwoty z OFERTY. OFERTA może być złożona jeszcze w trakcie prezentacji katalogu online na kilka dni przed terminem rozpoczęcia aukcji w Domu Aukcyjnym Adam's. Złożona OFERTA jest widoczna w katalogu online w kolorze czerwonym obok przedmiotu którego dotyczy i oznacza, że licytujący ten przedmiot deklaruje w tym momencie zapłacić taką kwotę o ile nikt inny nie zaoferuje wyższą kwotę również w kolorze czerwonym. System licytacji z OFERTĄ otwiera licytację online jeszcze na wiele dni przed wyznaczonym terminem w dniu i godzinie rozpoczęcia licytacji w Domu Aukcyjnym Adam's. Złożonej OFERTY z ceną nie można wycofać. OFERTA z jej kwotą jest ostateczną deklaracją złożoną przez licytującego w tym systemie i licytujący zobowiązał się do zapłaty za wylicytowany przedmiotu do końca wysokości kwoty z tej OFERTY w chwili wygrania licytacji za każdą kolejną kwotę aż do końcowej wysokości ceny z OFERTY. Inną opcją licytacji online w Domu Aukcyjnym Adam's jest możliwość licytacji w systemie LIMITU ceny danego przedmiotu. Podobnie jak w ofercie można w oknie złóż LIMIT : złożyć LIMIT w wysokości kwoty do której automatyczny licytator będzie licytować w jego imieniu. Różnica pomiędzy LIMITEM a ofertą polega na tym, że złożony LIMIT można w każdej chwili podwyższyć, obniżyć lub wycofać. Złożony limit jest niewidoczny dla wszystkich stron zainteresowanych ofertą licytacji.Złożony LIMIT do czasu rozpoczęcia licytacji w Domu Aukcyjnym Adam's i zarazem licytacji równoległej w systemie online nie jest aktywny i nie bierze udziału w licytacji jak ma to miejsce w systemie z ofertą. Dopiero w momencie rozpoczęcia licytacji w Domu Aukcyjnym Adam's zostaje odblokowany system licytacji z LIMITAMI. Kolejnym systemem licytacji online jest licytowanie bezpośrednio przez osobę prawnie upoważnioną do licytacji lub instytucję prawną lub jej upoważnionego przedstawiciela za pomocą internetu, telefonu, złożonego zlecenia i innej formie uzgodnionej z Domem Aukcyjnym Adam's jeszcze przed terminowym rozpoczęciem licytacji.Licytujący online po zarejestrowaniu się do licytacji korzystają ze strony internetowej i jej instrukcji dotyczącej licytacji kolejnych pozycji z przedmiotami widocznymi w katalogu począwszy od pozycji 1 do kolejno postępujących jeden po drugim aż do pozycji ostatniej.W katalogu obsługującym aukcję wyświetlane są okienka z aktualnie oferowaną kwotą za przedmiot widoczny na ekranie wraz z jego opisem i ceną wywoławczą. Postępowanie ceny zgodnie z tabelą wyżej opisaną, dla licytacji online jest automatyczne. Licytujący online naciskając na klawiaturze komputera lub innego środka przekazu licytacji online w rubrykę wyświetloną w oknie licytacyjnym dotyczącym podniesienie kwoty za licytowany przedmiot LICYTUJ jednocześnie godzi się zapłacić za ten przedmiot kwotę jaką zaakceptował o ile nikt inny nie przebije tej kwoty po trzykrotnym wywołaniu przez licytatora prowadzącego licytację w Domu Aukcyjnym Adam's i ostatecznego zaakceptowania przez licytatora zwycięzcę wylicytowanego przedmiotu. Licytujący ma prawo powtórzyć ostatni licytowany przedmiot z powodów omyłkowo pominiętej prawidłowo zgłoszonej oferty z sali, online, telefonu, korespondencji lub innej. Jeżeli zostanie złożona jednocześnie taka sama oferta cenowa na ten sam licytowany przedmiot to licytację wygrywa ten licytujący, który wcześniej złożył swoją cenę. W interesie osoby prawnej lub instytucji prawnej na które został zarejestrowany i udostępniony system do udziału w licytacji aukcyjnej online jest dopilnowanie, żeby żadne inne czynniki natury nieupoważnionej miały dostęp i możliwości uruchomienia komputera lub innego środka komunikacji z internetem, w którym jest zarejestrowany czynny system do licytacji online prowadzony przez Dom Aukcyjny Adam's z siedziba w Poznaniu ul Matejki 62. Gdyby poprzez ten nieupoważniony dostęp do niezabezpieczonego środka komunikacji internetowej doszło do jakiegokolwiek zakupu licytowanych podczas aukcji jak i przed aukcją w systemie OFERTA jak i w systemie LIMIT czy też bezpośrednio biorąc udział w licytacji aukcyjnej w wyznaczonym dniu to płacącym za wszelkie wylicytowane przedmioty z tego udostępnionego poprzez rejestrację adresu e-mail w każdej sytuacji, bez żadnej możliwości jakiegokolwiek tłumaczenia się i z całą surowością prawa będzie właściciel na którego został zarejestrowany dostęp do licytacji online. Zawsze właściciel adresu e-mail na który został zarejestrowany system licytacji aukcyjnej wyżej opisany będzie zobowiązany do zapłaty niezależnie od wysokości kwoty za wylicytowane przedmioty i niezależnie od tego kto czy co spowodowało, że jednoznacznie doszło do wylicytowania konkretnego/nych przedmiotu/ów za konkretną/ne kwotę/y podczas trwającej licytacji aukcyjnej z tego zarejestrowanego i udostępnionego tylko i wyłącznie na podstawie zapisanego w rejestracji nazwiska imienia i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail jak i adres i nazwę instytucji prawnej. 32. Dane użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości D.A.Adam's i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych jest Dom Aukcyjny Adam's siedzibą w Poznaniu 60-771 ul Matejki 62. NIP 779 002 78 00, REGON 630504388 Kontakt na adres firmy lub e-mailem : aukcje@adam-s.pl, tel 48 61 8 65 77 68 , 603 928 211 662 673 710. Każda osoba czy instytucja prawna akceptując ten regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mail, telefonicznie lub ustnie oferty kolejnych aukcji do czasu pisemnego odwołania otrzymywania ofert o aukcji. Dane są zbierane w celu realizacji umowy, podstawa prawna: uzasadniony prawnie interes Domu Aukcyjnego Adam's. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym odbiorcom. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skarg do organu nadzorczego. 33. Płatności przelewem bankowym dokonywać na konto 66 1090 1359 0000 0000 3501 9672 Santander Bank Polska SA. Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań ul Jana Matejki 62. Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa licytujący. Przyjmujemy płatności kartami Visa i Master Card lub gotówką w siedzibie D.A.Adam’s. 34. Miejscem wszelkich sporów sądowych jest miasto Poznań. Organizator: Dom Aukcyjny Adam's. Regulamin licytacji online obowiązuje od dnia 11.09.2023r.